Oznámení o zpracování osobních údajů

Vážení,

toto oznámení, které právě čtete, obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Při zpracovávání Vašich osobních údajů dodržujeme zásady a pravidla stanovené platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR)) a zajišťujeme přiměřená bezpečnostní a technická opatření, abychom zabránili zneužití Vašich osobních údajů.

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem osobních údajů je naše společnost Nauč mě IT s.r.o. se sídlem na adrese Školní 174, Český Těšín - Mosty, Česká republika, identifikační číslo 17321743, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 89862 (Společnost). Lze nás kontaktovat na e-mailové adrese info@naucme.it.

2. Jaká jsou Vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Vyvíjíme veškeré úsilí na to, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány bezpečným a správným způsobem. Můžete u nás rovněž uplatnit všechna práva uvedená v tomto článku.

Každé z těchto práv můžete uplatnit tak, že zašlete emailovou zprávu na emailovou adresu info@naucme.it nebo písemnou žádost na adresu našeho sídla. Vyjádření o tom, jak ve věci Vaší žádosti postupujeme, vám bude poskytnuto co nejdříve, avšak nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy vaši žádost obdržíme. S ohledem na složitost příslušné záležitosti a počet podaných žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o 2 měsíce. O jakémkoli takovém prodloužení Vás budeme informovat. Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte tyto práva:

Právo být informován o:

a) totožnosti a kontaktních údajích správce;

b) účelech zpracování osobních údajů a o právních důvodech zpracování;

c) oprávněných zájmech správce či případně jakékoli třetí osoby;

d) příjemcích či kategoriích příjemců osobních údajů; a

e) případném úmyslu správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a o existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, nebo o odkazu na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Vše výše uvedené najdete v tomto oznámení o zpracování osobních údajů.

Právo na přístup

Jste oprávněni požádat o přístup ke svým osobním údajům a o poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje týkající se Vaší osoby jsou zpracovávány, a o přístup k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se vaší osoby nebo omezení jejich zpracování nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od vás; a

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Poskytneme Vám kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže je žádost podána v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu

Máte právo:

a) požádat, abychom opravili Vaše nepřesné osobní údaje; a

b) na doplnění Vašich neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo požádat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Jsme povinni bez zbytečného odkladu vaše osobní údaje vymazat, je-li k tomu některý z následujících důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) vznesli jste námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

c) odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; a

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Právo na výmaz nelze uplatnit, je-li zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování v kterémkoli z těchto případů:

a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich zpracování;

c) již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a

d) vznesli jste námitku proti zpracování, a to bude omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi oprávněnými důvody pro omezení zpracování.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování.

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (český Úřad pro ochranu osobních údajů) týkající se údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů jsou porušena Vaše práva.

Právo na přenositelnost

V souvislosti s osobními údaji, které jste nám poskytli na základě souhlasu a které jsou předmětem automatizovaného zpracování, máte právo získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili.

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat a to zasláním e-mailu na adresu info@naucme.it nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

3. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Některé Vaše osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a mohou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových a jiných našich aktivit. Používáme při tom metodu analýzy Vašich aktivit na našich internetových stránkách. V důsledku těchto našich aktivit bude Vaše chování na našich internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do Vašeho práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby šité na míru a byly Vám zasílány jen ty pro Vás relevantní reklamní nabídky ohledně našich služeb, o které byste mohl/a mít vzhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

4. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Vaše osobní údaje sdílíme se subjekty, se kterými spolupracujeme a které poskytují takový standard ochrany osobních údajů, jaký vyžadují platné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Seznam těchto osob naleznete v části „Třetí strany, se kterými spolupracujeme“.

Dále jsme za účelem plnění našich právních povinností povinni sdílet Vaše osobní údaje s orgány veřejné moci (například s daňovými orgány, soudy, orgány činnými v trestním řízení a soudními orgány či orgány dozoru).

5. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

Některé osobní údaje mohou být prostřednictvím subjektů, se kterými spolupracujeme (a seznam kterých naleznete v části „Třetí strany, se kterými spolupracujeme“) předávány do zemí mimo území Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru. K takovému předávání dochází pouze v případech, kdy předávání splňuje podmínky pro předání stanovené platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. je zaručená úroveň ochrany vyžadovaná GDPR a to na základě:

– rozhodnutí Evropské Komise (mimo jiné rozhodnutí Evropské Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016 (Privacy Shield) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí;

– vhodných záruk:

a) závazná podniková pravidla

b) standardní smluvní doložky

– některé z výjimek pro specifické situace podle příslušných právních předpisů, kdy nelze aplikovat jeden ze dvou shora uvedených bodů.

Zároveň Vás o jakémkoli takovém předání buď individuálně informujeme prostřednictvím emailu, nebo zveřejníme aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Třetí strany, se kterými spolupracujeme:

– V současnosti žádné nejsou