Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

(a) Nauč mě IT s.r.o. je společností se sídlem na adrese Školní 174, Český Těšín - Mosty, Česká republika, identifikační číslo 17321743, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 89862 (Společnost) poskytující vzdělávací služby v oblasti IT. Společnost svým zákazníkům (Objednatel) nabízí vzdělávací on-line kurzy.

(b) Tyto VOP upravují práva a povinnosti Společnosti a Objednatele vyplývající z poskytování služeb Společností Objednateli.

(c) Objednatel bere na vědomí, že Společnost zpracovává jeho osobní údaje za účelem poskytování služeb Online kurzů v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoliv však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (Předpisy o ochraně osobních údajů). Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Objednatele Společností jsou uvedeny zde:

(d) Objednatel se zavazuje udržovat svoje osobní údaje uvedené na svém profilu aktuální a přesné a v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, jež jsou relevantní pro poskytování služeb Online kurzů a s tím související fakturace, oznámit tyto změny bez zbytečného odkladu Společnosti.

(e) Společnost se nezavazuje k žádnému jednání v souvislosti se získáním nové pracovní pozice Objednatele jako účastníka Prezenčního kurzu či Online kurzu.

2. Online kurz

2.1 Podmínky online kurzu

(a) Odesláním vyplněného registračního formuláře se Objednatel registruje jako účastník příslušného online kurzu a tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi Objednatelem a Společností, který se řídí těmito VOP.

(b) Společnost je oprávněna na základě svého uvážení v případě naplněné kapacity kurzu registraci stornovat s nárokem na plné vrácení uhrazené částky.

(c) Místo a čas konání jsou kurzu Společnost vždy zveřejňuje na https://naucme.it. Společnost si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit časový harmonogram Online kurzu, o čem Objednatele předem informuje. Společnost si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit časový harmonogram z jakéhokoli důvodu. Nákupem kurzu získá Objednatel také přístup k E-learningovému portálu.

(d) Společnost se zavazuje poskytnout odbornou výuku Objednateli v době trvání Online kurzu a zajistit všechny studijní materiály potřebné pro výuku. Objednatel si vyhrazuje právo využívat materiálů třetích stran.

(e) Objednatel za sebe nemůže na kurz posílat náhradníka na žádnou z lekcí Online kurzu. Objednatel dále není oprávněn sdělit obsah Online kurzu akademie jakékoliv třetí osobě či takové osobě poskytnout jakékoliv studijní materiály poskytnuté mu Společností. V opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu, kterou jí tímto způsobil.

(f) V případě, že se jednotlivá lekce Online kurzu nebude moct uskutečnit ze závažných důvodů na straně Společnosti nebo v důsledku okolností vyšší moci, v daném čase a na daném místě dle stanoveného harmonogramu, informuje o tom Společnost Objednatele nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem příslušné lekce Prezenční a online akademie a seznámí ho s náhradním řešením.

(g) Individuální konzultací se rozumí indivividuální lekce s lektorem, pověřeným touto činností Společností. Téma a rozsah lekce si dopředu určí Objednatel. Lekce trvá 20 minut. Společnost si vyhrazuje právo změnit či zrušit konkrétní termín a to bez udání důvodů. Objednatel má právo bez udání důvodů lekci po objednání zrušit, ale to nejpozději 24 hodin před konáním lekce.

2.2 Cena kurzu

(a) Objednatel je povinen se s Cenou kurzu seznámit vždy před odesláním vyplněného registračního formuláře na tento Online kurzu. V případě následné změny Ceny kurzu platí cena kurzu ve chvíli odeslání vyplněného registračního formuláře Objednatelem. (b) Objednatel je povinen zaplatit celou Cenu kurzu a to do data splatnosti uvedeného na faktuře vystavené Společností. V případě, že Objednatelem nebude uhrazena Cena kurzu ve stanovené lhůtě, Společnost má právo odstoupit od smlouvy a Objednatel není oprávněn k účasti na kurzu, nedohodne-li se pro daný případ se Společností jinak. (c) Objednatel se zavazuje k účasti na lekcích daného Online kurzu, aby bez vážných důvodů nedocházelo k zameškání vyučovacích hodin. Za zameškané hodiny nenáleží Objednateli žádná náhrada (například sleva z Ceny kurzu, vrácení alikvotní částky Ceny kurzu). Sjednání individuální lekce je možné, výhradně se souhlasem Společnosti.

(d) Cena individuální konzultace je 299 Kč včetně DPH. Pokud byla individuální konzultace zahrnuta do Balíčku služeb, může být nižší.

(e) V případě chybného vyúčtování jakékoliv slevy má Objednatel povinnost do 14 dnů písemně upozornit Společnost na tuto skutečnost, která vzniklou chybu obratem napraví.

2.3 Storno podmínky a reklamační řád Online kurzu

(a) Objednatel, který je spotřebitelem, je oprávněn provést storno registrace na Online kurzu, odstoupit tak od smlouvy a požadovat vrácení Ceny kurzu nejpozději 14 dní po uzavření smlouvy bez udání důvodu, a to odesláním e-mailu na adresu: info@naucme.it a to volnou formou. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy podle předchozí věty, postačuje odeslat e-mail před uplynutím příslušné lhůty.

(b) Odeslání vyplněného registračního formuláře a/nebo účast Objednatele, který je spotřebitelem, na jakékoliv části Online kurzu se považuje za výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1834 a § 1837 písm. a) zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník). Pokud se celý Online kurzu koná před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá Objednatel, který je spotřebitelem, po konání Prezenční a online akademie právo odstoupit od smlouvy.

(c) V případě nedokončení Online kurzu Objednatelem z jakýchkoli důvodů nevzniká Objednateli žádný nárok na vracení peněz. V případě, že do té doby nedošlo k plné úhradě Ceny kurzu (na základě vzájemné dohody Objednatele a Poskytovatele), trvá i nadále povinnost Objednatele k úhradě dosud nesplacené části Ceny kurzu.

(d) Objednatel má právo podat reklamaci ohledně Prezenční a online akademie z těchto důvodů:

(i) způsobu výuky lektora;

(ii) metodického obsahu Online kurzu; nebo

(iii) organizace Online kurzu

(e) Reklamace musí být Objednatelem podána písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@naucme.it s uvedením:

(i) identifikačních a kontaktních údajů Objednatele;

(ii) čísla příslušné smlouvy nebo objednávky, ke které se reklamace vztahuje; a

(iii) popis předmětu reklamace a její odůvodnění.

(f) Společnost prověří důvod reklamace ohledně daného Online kurzu, zejména porovnáním s hodnocením ostatních účastníků Online kurzu a/nebo konzultací s lektorem.

(g) V případě, že Společnost uzná reklamaci Objednatele za oprávněnou, zajistí adekvátní nápravu ve formě:

(i) účasti Objednatele v jiném Online kurzu;

(ii) poskytnutím slevy při objednání jiných služeb od Poskytovatele; nebo

(iii) jiným způsobem dle dohody s Objednatelem.

(h) Společnost vyřídí reklamaci Objednatele nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení, pokud se s Objednatelem nedohodne na lhůtě delší.

2.4 Vyšší moc

Společnost si vyhrazuje právo v případě vyšší moci zvolit náhradní způsob zajištění výuky (napr. přechod z prezenční na online výuku apod.). Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Objednateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení kurzovného, neboť mu bude plnění poskytnuto po odpadnutí překážky, případně jiným způsobem. Za vyšší moc se pro tento účel považuje znemožnění konání prezenční a online výuky z důvodů nezávislých na vůli společnosti, zejména v důsledku vládních nařízení zamezujících nebo omezujících možnost konání kurzu, nepříznivé epidemiologické situace, válečného stavu, embarga, živelní či přírodní pohromy.

4. Závěrečná ustanovení

(a) Společnost je oprávněna změnit a doplnit VOP, přičemž o změnách předem informuje Objednatele formou zveřejnění změn na internetových stránkách Společnosti s uvedením data účinnosti vyznačených změn alespoň 14 dní předem. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.

(b) Tyto VOP a všechny mimosmluvní závazky vzniklé z nich nebo v souvislosti s nimi se řídí českým právem.

(c) Žádná práva a povinnosti Objednatele nebo Společnosti nebudou dovozována z praxe založené mezi nimi nebo zvyklostmi zachovanými v odvětví Objednatele nebo Společnosti.

(d) V případě, že dojde mezi Společností a Objednatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, Objednatel je jako spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web: www.adr.coi.cz).